RIFLE BRASS

Click the image to download our BRASS BROCHURE

17 Rem Fireball UNp..$31
17 Rem UNp (N)..$34
22 Hornet UNp (N)..$18
204 Ruger UNp..(100)..$40
222 Rem UNp (N)..(100)..$42
222 Rem Mag UNp..(100)..$56
223 Rem UNp (N)..(100)..$40
22-250 Rem UNp (N)..$29
220 Swift UNp..$34
243 Win UNp (N)..$30
6mm Rem UNp..$30
6.5mm Rem Mag UNp..$50
6.8mm Rem SPC UNp..$32
250 Savage UNp..$33
257 Roberts UNp..$34
25-06 Rem UNp (N)..$37
260 Rem UNp..$34
270 Win UNp (N)..$31
270 WSM UNp..$46
7mm-08 Rem UNp..$35
280 Rem UNp..$35
7mm Bench Rest (BR) UNp..$49
7mm Mauser UNp..$37
7mm Rem Mag UNp (N)..$48
7mm SAUM UNp..$47

7mm STW UNp..$43
7mm Ultra Mag UNp..$68
30 Carbine UNp..(100)..$31
30-30 Win UNp (N)..$23
300AACBlackoutPrimed(100)..$36
300 H&H Mag UNp..$53
308 Win UNp (N)..$32
30-40 Krag UNp..$35
30-06 Springfield UNp (N)..$31
300 SAUM UNp..$47
300 Ultra Mag UNp..$42
300 Win Mag UNp (N)..$45
300 WSM UNp..$46
300 Weatherby Mag UNp (N)..$55
303 British UNp..$32
8mm Mauser (8×57) UNp..$36
8mm Rem Mag UNp..$50
338 Win Mag UNp..$45
338 Ultra Mag UNp..$69
35 Rem UNp..$33
35 Whelen UNp..$38
350 Rem Mag UNp..$47
375 H&H Mag UNp..$54
375 Ultra Mag UNp..$67
44-40 Win UNp..$21
444 Marlin UNp (N)..$52
45-70 Govt UNp (N)..$49

218 Bee UNp..(100)..$58.00
22 Hornet UNp..(100)..$35.00
204 Ruger UNp..(100)..$35.00
222 Rem UNp..(100)..$44.00
223 Rem UNp (B)..(100)..$35.00
22-250 Rem UNp..$30.00
220 Swift UNp..$35.00
223 WSSM UNp..$44.00
225 Win UNp (Seasonal)..
243 Win UNp..$32.00
243 WSSM UNp..$44.00
6mm Rem UNp..$32.00
25-06 Rem UNp..$38.00
25 WSSM UNp..$44.00
25-20 Win UNp..$22.00
25-35 Win UNp (Seasonal)..$34.00
250 Savage UNp..$42.00
257 Roberts +P UNp..$35.00
6.5×55 Swedish Mauser UNp..$34.00
264 Win Mag UNp..$50.00
270 Win UNp..$33.00
270 WSM UNp..$43.00
7mm-08 Rem UNp..$34.00
284 Win UNp (Seasonal)..$50.00
7mm Mauser UNp..$42.00
7mm Rem Mag UNp..$48.00
7mm WSM UNp..$46.00

30 Carbine UNp..$34.00
300 Savage UNp..$38.00
307 Win UNp..$40.00
300 Win Mag UNp..$44.00
300 WSM UNp..$44.00
30-30 Win UNp..$30.00
30-40 Krag UNp..$35.00
30-06 Springfield UNp..$35.00
308 Win UNp (B)..$30.00
7.62×39 UNp..$30.00
32 Win Special UNp..$35.00
32-20 Win UNp..$22.00
32-40 Win UNp..$48.00
303 British UNp..$33.00
8mm Mauser UNp..$42.00
325 WSM UNp..$45.00
338 Win Mag UNp..$48.00
348 Win UNp..$58.00
35 Rem UNp..$42.00
358 Win UNp..$44.00
375 Win UNp..$46.00
38-40 Win UNp..$34.00
38-55 Win UNp..$40.00
44-40 Win UNp..$26.00
45-70 Govt UNp..$54.00
458 Win Mag UNp..$62.00

PRVI PARTIZAN BRASS

Per 50 CT.
8x50R  French Lebel Brass..$45.00
6.5×50 JAP Brass..$35.00
6.5×52 Carcano Brass..$35.00
7.62x54R Brass..$32.00
303 Savage Brass..$32.00
7.35×51 Carcano (Primed) Brass..$38.00
7.65×53 Argentine Brass..$36.00
7.5×55 Swiss Brass..$34.00
338 Lapua Brass..$92.00
7.7 JAP Brass..$34.00
22 Hornet (per 100)..$38.00
223 Remington (per 100)..$35.00
22-250 Remington..$28.00
243 Winchester..$30.00
25-06 Remington..$33.00
7X57 Mauser..$34.00
7.62X39R Brass..$25.00
8X57  Mauser..$35.00
6.5X54 Mannlicher..$35.00
303 British..$32.00
6.5 Grendel..$36.00
6.5X55 Swedish..$34.00
30/30 Winchester..$25.00
30/06 Springfield..$30.00
300 Winchester Magnum..$42.00
308 Winchester..$27.00
8X56R Manlicher Brass..$46.00
7mm-08 Remington..$32.00
6mm Remington..$36.00
22 Remington Jet..

22 TCM..100 for $30.00
223 Remington..100 for $28.00

                                                                                                            224 Valkrie……….50 for $28.00                                                                                               

30 Carbine……… 100 for $34.00
32/20 Winchester..100 for $32.00
                                                                                                 38/40 Winchester..100 for $40.00                                                                                       

38/55 Winchester ..50 for $35.00
44/40 Winchester..100 for $35.00
444 Marlin………….50 for $48.00
450 Bushmaster.. 50 for $45.00
458 Socom……….50 for $47.00
45/70 Government..50 for $35.00
50/70 Governmen..50 for $74.00
50 Beowulf..50 for $45.00
357 Maximum..100 for $45.00

17 Hornet..50 for $32.00
204 Ruger..50 for $30.00
220 Swift..50 for $40.00
6mm Remington..50 for $42.00
25-35 Winchester..50 for $42.00
250 Savage..50 for $42.00
6.5 Creedmoor..50 for $40.00
7mm Remington Magnum..50 for $48.00
300 Savage..50 for $42.00
30-06 Springfield..50 for $38.00
300 Winchester Magnun..50 for $48.00
338 Winchester Magnum..50 for $48.00
35 Remington..50 for $42.00
358 Winchester..50 for $42.00
444 Marlin..50 for $45.00
218 Bee..50 for $40.00

NORMA

Norma – 6.5 Carcano ….50 for $38

Norma – 7.7 Jap. ………50 for $68

Norma – 22 PPC..50 for $45.00
Norma – 17 Remington..50 for $38.00

Norma – 300 Remington Ultra Magnum..50 for $95.00

Norrma – 300 Weatherby Magnum..50 for $64.00
Norma – 458 Winchester Magnum..50 for $80.00
Norma – 300 H&H..50 for $55.00
Norma – 6.5 x 284..50 for $60.00
Norma – 300 AAC Blackout..100 for $34.00

ASSORTED MANUFACTURE BRASS

Nosler – 222 Remington Magnum..50 for$30.00
Nosler – 300 AACBlackout..100 for $34.00

Kinetics – 6.5 Creedmore Match..50 for $35.00
Graf – 30/40 Krag..50 for $42.00
H.D.S. – 8mm Nambu..50 for $34.00

Mixed Fired Brass

223 Fired Mixed Brass 250 pack………$28.00
30-06 Fired Mixed Brass 100 pack……$25.00
308 Fired Mixed Brass 100 pack………$25.00
30-30 Fired Mixed Brass 100 pack……$25.00

Scroll to top